Regulamin „Świata Muzyki”
 1. Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest:
  1. podpisanie przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka umowy dotyczącej uczestnictwa w zajęciach;
  2. zapoznanie się ze Statutem Prywatnej Szkoły Muzyki i Tańca lub Niepublicznej Placówki Kształcenia Artystycznego (w zależności od podpisanej umowy);
  3. uregulowanie opłaty wpisowej w wysokości 40 zł, jeżeli dziecko zapisuje się na zajęcia;
  4. uregulowanie opłaty stałej za każdy następny rozpoczęty rok nauki w wysokości 30 zł.
  5. uiszczanie comiesięcznej opłaty za czesne pobierane „z góry” do 15-go każdego miesiąca w kwocie określonej umową pomiędzy Szkołą lub Placówką a Rodzicem.
   Opłat można dokonywać dyrektora, nauczyciela lub trenera lub na nr konta: 69 1140 2004 0000 3402 4607 0659;
   Za nieterminowe wpłaty naliczane będą odsetki w wysokości 0,50 zł za każdy dzień zwłoki.
   Opłaty czesnego są stałe i pobierane przez 10 miesięcy w roku. Wyjątkiem jest miesiąc, w którym wypadają ferie zimowe, wówczas opłata czesnego wynosi połowę comiesięcznej kwoty.
 2. Warunkiem odliczenia nieobecności dziecka jest jego długotrwała choroba (minimum dwukrotna z rzędu), poprzedzona wcześniejszym usprawiedliwieniem dziecka. Pierwsza nieobecność odliczana jest w 50%, a każda kolejna w 100%. Uwaga! Lekcje grupowe typu: teoria, rytmika czy zajęcia zespołowe nie są odliczane.
 3. Czesne dotyczące uczestnictwa dziecka w zajęciach wokalnych i nauce gry na instrumentach uzależnione jest
  od ilości osób w grupie:
  – 160 zł/m-c/60min-zajęcia indywidualne;
  – 120zł/m-c/60min/tyg-grupa 2-osobowa;
  – 110zł/m-c/60min/tyg-grupa 3-osobowa:
  – 100zł/m-c/60min/tyg-grupa 4-osobowa:
  – 90 zł/m-c/60min/tyg-grupa 5-osobowa;
  – 80zł/m-c/60min/tyg- grupa 6-osobowa;
  – 70zł/m-c/60min/tyg-grupa 7-osobowa
  W chwili pomniejszenia się grupy lub powiększenia koszt zajęć wzrasta lub obniża się.
 4. Czesne dotyczące uczestnictwa dziecka w zajęciach umuzykalniających wynosi:
  – 50zł/m-c/45min/tyg w grupie „Śpiewające Brzdące” i „Muzykoludki”;
  – 60zł/m-c/60min/tyg w grupie „Mali Muzykanci”.
 5. Czesne dotyczące uczestnictwa dziecka w zajęciach tanecznych wynosi:
  – 50zł/m-c/60min/tyg dla grupy baletowej;
  – 45zł/m-c/60min/tyg dla grup: technika jazzowa, breakdance, popping, hip-hop dance, taniec towarzyski i zajęcia rytmiczno-taneczne;
  40 zł/m-c/45 min/tyg – zajęcia rytmiczno-taneczne.
 6. Czesne dotyczące uczestnictwa dziecka w zajęciach gimnastycznych i akrobatycznych wynosi:
  – 50zł/m-c/60min/tyg;
  – 60zł/m-c/90min/tyg.
 7. W razie rezygnacji dziecka z zajęć, rodzic zobowiązany jest powiadomić Dyrektora (i rozwiązać umowę) z dziesięciodniowym wyprzedzeniem przed kolejnym okresem rozliczeniowego.
 8. Wszelkie opłaty związane z utrzymaniem Szkoły i Placówki mogą ulegać corocznym zmianom (wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego),, które umieszczane będą na stronie www.swiatmuzyki.com.pl w zakładce „Regulamin”.
 9. Za bezpieczeństwo dzieci biorących udział w zajęciach odpowiada osoba prowadząca lekcje. Przed i po skończonych zajęciach nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za dzieci.
 10. Regulamin „Świata Muzyki odnosi się do Prywatnej Szkoły Muzyki i Tańca oraz Niepublicznej Placówki Kształcenia Artystycznego w Nowej Sarzynie i wraz z umową stanowi całość.