Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /usr/home/mmarczak/domains/swiatmuzyki.com.pl/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2734 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /usr/home/mmarczak/domains/swiatmuzyki.com.pl/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2738 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /usr/home/mmarczak/domains/swiatmuzyki.com.pl/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3679 Statut Szkoły Muzyki – Świat Muzyki Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/home/mmarczak/domains/swiatmuzyki.com.pl/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

STATUT

PRYWATNEJ SZKOŁY

MUZYKI I TAŃCA

ul. Marii Konopnickiej 2

Nowa Sarzyna

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

 1. 1. Prywatna Szkoła Muzyki i Tańca jest prywatną placówką czynnego upowszechniania muzyki i tańca oraz innych dziedzin sztuki.
 2. 2. Siedziba Szkoły mieści się w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie przy ulicy Marii Konopnickiej 2.
 3. 3. Nazwa Szkoły używana jest w skrócie: Szkoła Muzyki i Tańca.
 4. 4. Organem założycielskim i podmiotem prowadzącym Szkołę jest Marta Marczak pełniąca funkcję Dyrektora Szkoły.
 5. 5. Szkoła realizuje podstawowe formy wychowania i kształcenia artystycznego i jest placówką pozaszkolną.
 6. 6. Szkoła prowadzona jest na podstawie Statutu, który obowiązuje od 1.09.2017 roku.
 7. 7. Szkoła może prowadzić punkty nauczania (filie) na terenie całej Polski.
 8. 8. Punkty nauczania podlegają administracyjnie i merytorycznie macierzystej Prywatnej Szkole Muzyki i Tańca, jako „Świat Muzyki” Marta Marczak.
 9. 9. Działalność finansowo-gospodarcza i administracyjna Szkoły jest działalnością prowadzącego Szkołę.

II. CELE I ZADANIA

§ 2

Głównym celem i zadaniem Szkoły jest:

 1. 1. kształcenie wrażliwości artystycznej i rozwijanie podstawowych zdolności ucznia;
 2. 2. przekazanie wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu:
  1. 1) sztuki muzycznej: nauki gry na instrumentach, nauki śpiewu,
  2. 2) kształcenia słuchu, rytmiki i zasad muzyki;
  3. 3) sztuki tanecznej: historii tańca, technik i stylów tanecznych;
  4. 4) sztuki cyrkowej: akrobatyki sportowej i gimnastyki artystycznej;
 3. 3. nauczanie muzyki i tańca oraz upowszechnianie innych dziedzin sztuki w zakresie pracy edukacyjnej, wychowawczo-opiekuńczej i animatorskiej;
 4. 4. prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w taki sposób, aby nauka muzyki, tańca i akrobatyki dawała uczniowi radość i satysfakcję z obcowania ze sztuką;
 5. 5. ożywienie życia artystycznego regionu;
 6. 6. skupienie miłośników muzyki, tańca i innych dziedzin sztuki wokół Szkoły Muzyki i Tańca;
 7. 7. wychowanie dzieci i młodzieży do aktywnego i świadomego uczestnictwa w kulturze.

§ 3

Dla osiągnięcia celów i zadań Szkoła realizuje:

 1. 1. nauczanie gry na instrumentach, śpiewu, prowadzenie zajęć teoretycznych i umuzykalniających;
 2. 2. zbiorowe muzykowanie w różnorodnych zespołach muzycznych;
 3. 3. nauczanie tańca i akrobatyki sportowej;
 4. 4. zajęcia, warsztaty i spotkania popularyzujące wiedzę o muzyce, tańcu i innych dziedzinach sztuki;
 5. 5. wprowadzanie nowoczesnych metod i form nauczania;
 6. 6. nawiązanie współpracy ze szkołami, przedszkolami oraz innymi instytucjami zajmującymi się upowszechnianiem kultury i sztuki;
 7. 7. współdziałanie z samorządem lokalnym i innymi podmiotami w celu rozwijania działalności kulturalnej w środowisku;
 8. 8. wyszukiwanie talentów i kierowanie wybitnie zdolnych uczniów do szkolnictwa zawodowego;
 9. 9. włączanie swych podopiecznych do prac nad rozpowszechnianiem kultury i sztuki;
 10. 10. organizowanie koncertów, występów, popisów i widowisk artystycznych w celu prezentowania osiągnięć uczniów na scenie oraz ożywienia życia artystycznego regionu.

§ 4

Zadania Szkoły

Głównym zadaniem Szkoły jest:

 1. 1. wychowanie uczniów na świadomych odbiorców sztuki;
 2. 2. rozwiązywanie problemów i trudności uczniów współpracując z rodzicami;
 3. 3. dostosowanie treści, metod i sposobów nauczania do możliwości psychofizycznych ucznia;
 4. 4. prowadzenie zajęć w taki sposób, aby nauka dawała uczniowi radość i satysfakcję z obcowania ze sztuką.

III. ORGANY

§ 5

 1. 1. Organem Szkoły jest Dyrektor.
 2. 2. Dyrektor w ramach swoich kompetencji:
  1. 1. kieruje bieżącą działalnością Szkoły;
  2. 2. reprezentuje Szkołę na zewnątrz;
  3. 3. decyduje o organizacji roku i planie zajęć;
  4. 4. sprawuje nadzór pedagogiczny;
  5. 5. czuwa nad porządkiem i dyscypliną pracy;
  6. 6. decyduje o zatrudnianiu pracowników;
  7. 7. jest upoważniony do utworzenia stanowisko wicedyrektora;
  8. 8. dba o stworzenie komfortowych warunków pracy dla nauczycieli i rozwoju dla uczniów;
  9. 9. prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą i organizacyjną;
  10. 10. zatwierdza programy nauczania;
  11. 11. ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych;
  12. 12. hospituje lekcje i wszelkiego rodzaju zajęcia w Szkole;
  13. 13. udziela nauczycielom merytorycznej pomocy i inspiruje ich do pracy twórczej;
  14. 14. umożliwia wymianę doświadczeń między nauczycielami dla skuteczniejszego osiągania celów i zadań Szkoły;
  15. 15. decyduje o przyjęciu i skreśleniu z listy uczniów;
  16. 16. zawiera jednoosobowe umowy cywilno-prawne dla sprawnego funkcjonowania Szkoły;
  17. 17. zabezpiecza środki materialne i rzeczowe niezbędne do prowadzenia działalności;
  18. 18. zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki do pracy i nauki;
  19. 19. Dyrektor zawiera z pracownikami pedagogicznymi umowę cywilno-prawną, która wraz ze statutem i regulaminem funkcjonowania Szkoły stanowi całość.

IV. ORGANIZACJA I STRUKTURA PLACÓWKI

§ 6

 1. 1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone indywidualnie lub grupowo.
 2. 2. Szkoła prowadzi naukę śpiewu, gry na instrumentach, zajęcia umuzykalniające, taneczne i akrobatyczne.
 3. 3. Godzina lekcyjna trwa 45-60 minut. Dopuszcza się jednak prowadzenia zajęć edukacyjnych w krótszym czasie ( nie krótszym jednak niż 15 minut), zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
 4. 4. Organizację zajęć Szkoły określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora zgodnie z przydziałem czynności nauczycieli.
 5. 5. Zajęcia dydaktyczne, terminy ferii szkolnych i przerw świątecznych ustalane są przez Dyrektora zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o organizacji roku szkolnego.
 6. 6. Nauczanie odbywa się zgodnie z ramowym planem nauczania zatwierdzonym przez Dyrektora Szkoły.

§ 7

Opłaty związane ze świadczeniem usług edukacyjnych

 1. 1. Wysokość opłat za usługi świadczone przez Szkołę ustala osoba prowadząca w oparciu o analizę kosztów jej utrzymania.
 2. 2. Wysokość opłat zależy od zakresu usług określonych umową cywilno-prawną zawartą pomiędzy Szkołą a rodzicami/ prawnymi opiekunami ucznia.
 3. 3. Umowę o kształcenie można rozwiązać pisemnie na prośbę rodzica lub prawnego opiekuna ucznia.
 4. 4. Opłatę czesnego należy uiszczać każdego miesiąca w sposób określony umową, aż do wygaśnięcia tejże umowy bądź jej rozwiązania.
 5. 5. Czesne nie jest zapłatą za poszczególne lekcje, ale stanowi w całości opłatę za naukę w Szkole. Oznacza to, że w każdym miesiącu jest ono pobierane w stałej kwocie bez względu na ustawowe dni wolne od pracy.
 6. 6. Szkoła nie pobiera opłat w czasie ferii zimowych i letnich.
 7. 7. W miesiącu, w którym przypadają ferie zimowe czesne wynosi połowę comiesięcznej kwoty.
 8. 8. Informacje o zaleganiu w płatnościach w wysokości jednego czesnego przekazywane są ustnie lub telefonicznie.
 9. 9. Opłaty za usługi świadczone przez Szkołę obejmują następujące bezzwrotne należności:
  • – opłatę czesnego, pobieraną comiesięcznie, aż do momentu rozwiązania umowy,
  • – opłatę wpisową, pobieraną jednorazowo w momencie podpisania umowy,
  • – opłatę stałą, pobieraną z początkiem każdego roku szkolnego.
 10. Opłata stała nie dotyczy osób, które:
  • – rozpoczynają naukę w Szkole i ponoszą koszty opłaty wpisowej.
 11. W ramach usług szkoła oferuje:
  • – opiekę dydaktyczno – wychowawczą,
  • – zajęcia edukacyjne prowadzone w oparciu o program nauczania z danego typu zajęć,
  • – możliwość brania udziału w pokazach, warsztatach, popisach, występach, koncertach, przeglądach i konkursach.
 12. 10. Informacje dotyczące wysokości wpisowego, opłaty stałej i czesnego podawane są w każdym roku szkolnym.
 13. 11. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do wnoszenia opłat za naukę 10 miesięcy w roku do 15-go każdego miesiąca.
 14. 12. Za każdy dzień zwłoki w opłatach za naukę naliczane są odsetki.
 15. 13. W wyniku rozwiązania umowy nie przysługuje prawo zwrotu wpisowego ani opłaty stałej.
 16. 14. Umowę można rozwiązać w trakcie trwania roku szkolnego, jednakże nie później niż do 20-go każdego miesiąca. Wówczas to opłata czesnego przestaje być naliczana dopiero w chwili rozpoczęcia następnego okresu rozliczeniowego ( np. gdy umowa zostaje rozwiązana w kwietniu, to czesne przestaje być naliczane od maja).
 17. 15. Umowa prawno-cywilna zawierana jest jednorazowo i obowiązuje, aż do momentu ukończenia całego procesu edukacyjnego ucznia.

§ 8

Prawa i obowiązki nauczycieli

Nauczyciel ma prawo:

 1. 1. korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej;
 2. 2. korzystać w swej pracy ze wszelkich pomocy dydaktycznych posiadanych przez Szkołę;
 3. 3. wprowadzać własne pomysły, autorskie programy dydaktyczne pod warunkiem realizowania minimum programowego;
 4. 4. swobodnie wybierać metody nauczania i dobierać materiał repertuarowy z zachowaniem kryterium stopnia trudności w oparciu o programy nauczania.

Nauczyciel ma obowiązek:

 1. 1. dbać o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego zgodnie z programem nauczania;
 2. 2. dbać o pomoce naukowe i wyposażenie Szkoły;
 3. 3. dostosowywać wymagania do indywidualnych potrzeb ucznia;
 4. 4. informować o wszystkich dostrzeżonych brakach i usterkach;
 5. 5. wspierać ucznia w pracy nad opanowaniem materiału;
 6. 6. obiektywnie oceniać postępy ucznia.

§ 9

Prawa i obowiązki ucznia

Uczeń ma prawo:

 1. 1. rozwijania zdolności i nabywania nowych umiejętności w warunkach przyjaznej atmosfery i wzajemnego szacunku;
 2. 2. korzystania z wszelkich pomocy naukowych będących na wyposażeniu Szkoły;
 3. 3. uzyskania obiektywnej oceny jego postępów oraz pomocy i konsultacji z każdym pedagogiem uczącym w Szkole.

Uczeń ma obowiązek:

 1. 1. systematycznego uczestnictwa w zajęciach indywidualnych;
 2. 2. niekorzystania z telefonów komórkowych z czasie zajęć;
 3. 3. szanowania materiałów i wyposażenia będących własnością Szkoły;
 4. 4. szanowania wyposażenia i przestrzegania regulaminu MOSiR-u, w którym funkcjonuje Szkoła;
 5. 5. przestrzegania norm współżycia społecznego i wzajemnego szacunku;
 6. 6. informowania nauczycieli lud Dyrektora Szkoły o wszelkich uwagach, spostrzeżeniach, nieprawidłowym zachowaniu uczniów lub osób przebywających na terenie Szkoły tj. obiektu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

§ 10

Prawa i obowiązki rodziców

Rodzic ma prawo do:

 1. 1. uzyskiwania informacji na temat zachowania i postępów w nauce swojego dziecka oraz przyczyn trudności szkolnych,
 2. 2. wypisania dziecka ze Szkoły na własne żądanie,
 3. 3. uzyskiwania informacji i porad w sprawach dalszego kształcenia swojego dziecka.

Rodzic ma obowiązek:

 1. 1. zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia;
 2. 2. zapewnić dziecku warunki umożliwiające przygotowanie się do zajęć;
 3. 3. motywować i dopilnować dziecko do systematycznych ćwiczeń w domu;
 4. 4. dopełnić czynności związanych z przyjęciem dziecka do Szkoły, w tym podpisać wymagane przez Szkołę dokumenty (przede wszystkim umowę o świadczenie usług edukacyjnych);
 5. 5. przestrzegać Statutu i Regulaminu obowiązującego w Szkole,
 6. 6. respektować wspólne ustalenia dotyczące ucznia;
 7. 7. informować ze stosownym wyprzedzeniem o każdej planowanej nieobecności ucznia na zajęciach;
 8. 8. regularnie opłacać czesne i wszelkie inne zobowiązania finansowe;
 9. 9. ponosić odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane przez ich dzieci na terenie Szkoły.

§ 11

Zasady rekrutacji

 1. 1. Rekrutacja do Szkoły odbywa się od czerwca do września.
 2. 2. Terminy zgłoszeń kandydatów i przeprowadzania przesłuchań wstępnych ustalają nauczyciele i Dyrektor Szkoły.
 3. 3. Przyjęcie do Szkoły odbywa się na podstawie wstępnego przesłuchania sprawdzającego predyspozycje kandydata.
 4. 4. Decyzję o przyjęciu do Szkoły podejmuje Dyrektor wraz z nauczycielami na podstawie wyniku badania przydatności oraz możliwości organizacyjnych .
 5. 5. Zaliczenie roku i przejście do klasy programowo wyższej odbywa się na podstawie obserwacji i oceny nauczyciela, podczas którego uwzględniany jest poziom i umiejętności wykonawcze, frekwencja ucznia jak i całoroczna praca.
 6. 6. Kandydaci zaawansowani mogą być przyjęci (na podstawie przesłuchania wstępnego) na wyższe lata nauki.
 7. 7. Uczeń po ukończeniu danego roku otrzymuje zaświadczenie.
 8. 8. Uczeń może zostać przyjęty do Szkoły w ciągu trwania roku szkolnego za zgodą Dyrektora.

§ 12

Zasady oceniania

 1. 1. W Placówce obowiązuje wewnętrzny system oceniania, w skali 1-6.
 2. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań wynikających z programu nauczania.
 3. 3. Oceny roczne z zajęć ustalają nauczyciele prowadzący.

§ 13

Zasady skreślenia ucznia ze Szkoły

Uczeń może być skreślony z listy uczniów Szkoły w przypadku:

 1. 1. oświadczenia rodzica o rezygnacji z nauki złożonego do Dyrektora Szkoły;
 2. 2. zalegania z opłatą czesnego przez okres dwóch miesięcy podczas, gdy uczeń korzysta z zajęć edukacyjnych;
 3. 3. nieprzestrzegania podstawowych obowiązków ucznia, w tym Regulaminu i Statutu Szkoły.

§ 14

Budżet Szkoły

 1. 1. Podstawowym źródłem finansowania Szkoły jest czesne pobierane od rodziców.
 2. 2. Dodatkowym źródłem finansowania się jednorazowa opłata wpisowa.
 3. 3. Wysokość czesnego, opłaty wpisowej i opłaty stałej ustala organ prowadzący Szkołę.
 4. 4. Przewiduje się starania o pozyskanie innych źródeł finansowania w tym darowizn.

§ 15

Postanowienia końcowe

 1. 1. Prowadzenie Szkoły ma charakter działalności gospodarczej.
 2. 2. Do przestrzegania Statutu Szkoły zobowiązani są wszyscy jej członkowie.
 3. 3. Regulaminy o charakterze wewnętrznym obowiązujące w Szkoły nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.
 4. 4. Szkoła używa pieczęci, które zgodnie z odrębnymi przepisami, wymagają tego dla swej ważności.
 5. 5. Postanowienia Statutu mogą być zmienione w zależności od zmian przepisów prawa mającego związek z jego treścią, jak też na skutek zmian organizacyjnych Szkoły.
 6. 6. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być wprowadzane po zatwierdzeniu przez organ prowadzący Szkołę.
 7. 7. Statut Szkoły jest ogólnodostępny.
 8. 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem należy odwołać się do przepisów Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.