Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /usr/home/mmarczak/domains/swiatmuzyki.com.pl/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2734 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /usr/home/mmarczak/domains/swiatmuzyki.com.pl/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2738 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /usr/home/mmarczak/domains/swiatmuzyki.com.pl/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3679 Statut Placówki Artystycznej – Świat Muzyki Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/home/mmarczak/domains/swiatmuzyki.com.pl/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

STATUT NIEPUBLICZNEJ

PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ARTYSTYCZNEGO

ul. Marii Konopnickiej 2

37-310 Nowa Sarzyna

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

 1. Niepubliczna Placówka Kształcenia Artystycznego – Ognisko Artystyczne jest placówką czynnego upowszechniania muzyki.
 2. Siedziba Niepublicznej Placówki Kształcenia Artystycznego mieści się w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie przy ulicy Marii Konopnickiej 2.
 3. Niepubliczna Placówka Kształcenia Artystycznego posługuje się nazwą skróconą, zwaną dalej w Statucie Placówką Artystyczną.
 4. Organem założycielskim i osobą prowadzącą jest Marta Marczak pełniąca funkcję Dyrektora Placówki Artystycznej.
 5. Placówka Artystyczna realizuje podstawowe formy wychowania i kształcenia artystycznego i jest placówką oświaty pozaszkolnej.
 6. Nadzór pedagogiczny nad działalnością Placówki Artystycznej sprawuje minister właściwy do spraw Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.
 7. Placówka prowadzona jest na podstawie Statutu, który obowiązuje od 1.09.2017 roku tj. chwili rozpoczęcia działalności przez Placówkę Artystyczną.
 8. Placówka Artystyczna może prowadzić punkty nauczania (filie) na terenie całej Polski.
 9. Punkty nauczania podlegają administracyjnie i merytorycznie macierzystej Placówce Artystycznej w Nowej Sarzynie.
 10. Działalność finansowo-gospodarcza i administracyjna Placówki Artystycznej jest działalnością prowadzącego placówkę.

II. CELE I ZADANIA

§ 2

 1. Placówka realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r. poz. 1943 z późniejszymi zmianami),a także wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych Ministra Kulturyi Dziedzictwa Narodowego odnoszących się do placówek artystycznych,

  a w szczególności:

 1. kształcenie wrażliwości muzycznej i rozwijanie podstawowych zdolności ucznia;
 2. przekazanie wiedzy praktycznej z zakresu nauki gry na instrumentach, nauki śpiewu, wiadomości teoretycznych i kształcenia słuchu;
 3. nauczanie muzyki oraz upowszechnianie innych dziedzin sztuki w zakresie pracy edukacyjnej, wychowawczo-opiekuńczej i animatorskiej;
 4. prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w taki sposób, aby nauka muzyki dawała uczniowi radość i satysfakcję z obcowania ze sztuką;
 5. ożywienie życia artystycznego regionu;
 6. skupienie miłośników muzyki i innych dziedzin sztuki wokół Placówki Artystycznej;
 7. wychowanie dzieci i młodzieży do aktywnego i świadomego uczestnictwa w kulturze.

§ 3

 1. Dla osiągnięcia celów i zadań Placówka Artystyczna realizuje :
  1. nauczanie gry na instrumentach, śpiewu i prowadzenie zajęć teoretycznych;
  2. zbiorowe muzykowanie w różnorodnych zespołach muzycznych;
  3. zajęcia, warsztaty i spotkania popularyzujące wiedzę o muzyce, tańcu i innychdziedzinach sztuki;
  4. wprowadzanie nowoczesnych metod, technik i form nauczania;
  5. nawiązanie współpracy ze szkołami, przedszkolami oraz innymi instytucjamizajmującymi się upowszechnianiem kultury i sztuki;
  6. współdziałanie z samorządem lokalnym i innymi podmiotami w rozwijaniu działalności kulturalnej w środowisku;
  7. wyszukiwanie talentów i kierowanie wybitnie zdolnych uczniów do szkolnictwa zawodowego;
  8. włączanie uczniów do prac nad rozpowszechnianiem kultury i sztuki;
  9. organizowanie koncertów, występów, popisów i widowisk artystycznych w celu prezentowania osiągnięć uczniów na scenie oraz ożywienia życia artystycznego regionu.

§ 4

Zadania opiekuńczo-wychowawcze Placówki Artystycznej

 1. Głównym zadaniem Placówki Artystycznej jest:
  1. wychowanie uczniów na świadomych odbiorców sztuki;
  2. rozwiązywanie problemów i trudności uczniów współpracując z rodzicami;
  3. dostosowanie treści, metod i sposobów nauczania do możliwości psychofizycznych ucznia;
  4. prowadzenie zajęć w taki sposób, aby nauka dawała uczniowi radośći satysfakcję z obcowania ze sztuką.

III. ORGANY

§ 5

 1. Organami Placówki Artystycznej są:
  1. Dyrektor
  2. Rada Pedagogiczna

§ 6

 1. Dyrektor w ramach swoich kompetencji:
  1. kieruje bieżącą działalnością Placówki Artystycznej;
  2. reprezentuje Placówkę Artystyczną na zewnątrz;
  3. decyduje o organizacji roku i planie zajęć;
  4. sprawuje nadzór pedagogiczny;
  5. czuwa nad porządkiem i dyscypliną pracy;
  6. decyduje o zatrudnianiu pracowników;
  7. jest upoważniony do utworzenia stanowiska wicedyrektora;
  8. dba o stworzenie komfortowych warunków pracy dla nauczycieli i rozwoju dla uczniów;
  9. prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą i organizacyjną;
  10. zatwierdza wraz z Radą Pedagogiczną programy nauczania;
  11. wyznacza terminy okresowych przesłuchań i egzaminów;
  12. powołuje komisje egzaminacyjne;
  13. hospituje lekcje i wszelkiego rodzaju zajęcia w Placówce Artystycznej;
  14. udziela nauczycielom merytorycznej pomocy i inspiruje ich do pracy twórczej;
  15. umożliwia wymianę doświadczeń między nauczycielami dla skuteczniejszego osiągania celów i zadań Placówki Artystycznej;
  16. decyduje o przyjęciu i skreśleniu z listy uczniów;
  17. zawiera jednoosobowe umowy cywilno-prawne dla sprawnego funkcjonowania Placówki Artystycznej;
  18. zabezpiecza środki materialne i rzeczowe niezbędne do prowadzenia Placówki Artystycznej;

 

§ 7

 1. Rada Pedagogiczna w ramach swoich kompetencji:
  1. zatwierdza wraz z Dyrektorem roczny plan pracy i tygodniowy rozkład zajęć;
  2. jest kolegialnym organem Placówki Artystycznej w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki;
  3. podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
  4. wnioskuje i podejmuje uchwały we wszystkich innych sprawach przedłożonych przez Dyrektora Placówki Artystycznej.

§ 8

 1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Placówki Artystycznej.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni, a jej pracami kieruje Dyrektor Placówki Artystycznej.
 3. Rada Pedagogiczna działa według opracowanego i zatwierdzonego regulaminu.
 4. Obowiązki i prawa pracowników pedagogicznych oraz pozostałych pracowników określa- Kodeks Pracy.
 5. Dyrektor zawiera z pracownikami pedagogicznymi umowę cywilno-prawną, która wraz ze statutem i regulaminem funkcjonowania Placówki Artystycznej stanowi całość.

IV. ORGANIZACJA I STRUKTURA

PLACÓWKI ARTYSTYCZNEJ

§ 9

 1. Podstawową formą pracy Placówki Artystycznej są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym: zajęcia indywidualne i grupowe z nauki gry, śpiewu oraz przedmiotów teoretycznych.
 2. Placówka Artystyczna prowadzi naukę śpiewu i naukę gry na instrumentach: fortepian, gitara, skrzypce i keyboard.
 3. Placówka Artystyczna prowadzi 4-letni cykl kształcenia w dziale dziecięcym( od 6 lat) i młodzieżowym ( od 12 lat).
 4. W Placówce Artystycznej prowadzone są zajęcia teoretyczne z rytmiki, kształcenia słuchu i zespołu wokalno-instrumentalnego.
 5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Dopuszcza się jednak prowadzenia zajęć edukacyjnych w dłuższym ( 60 minut) lub krótszym czasie ( 30 minut), zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
 6. Organizację zajęć Placówki Artystycznej określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora zgodnie z przydziałem czynności nauczycieli.
 7. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry zakończone klasyfikacją zgodnie z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania.
 8. Zajęcia dydaktyczne, terminy ferii szkolnych i przerw świątecznych ustalane są przez Dyrektora zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o organizacji roku szkolnego.
 9. Nauczanie odbywa się zgodnie z zatwierdzonym przez Dyrektora i Radę Pedagogiczną planem nauczania.

§ 10

Opłaty związane ze świadczeniem usług edukacyjnych

 1. Wysokość opłat za usługi świadczone przez Placówkę Artystyczną ustala osoba prowadząca placówkę w oparciu o analizę kosztów utrzymania.
 2. Wysokość opłat zależy od zakresu usług określonych umową cywilno-prawną zawartą pomiędzy Placówką Artystyczną, a rodzicami/ prawnymi opiekunami ucznia.
 3. Umowę o kształcenie można rozwiązać pisemnie na prośbę rodzica lub prawnego opiekuna ucznia.
 4. Opłatę czesnego należy uiszczać każdego miesiąca w sposób określony umową, aż do wygaśnięcia tejże umowy bądź jej rozwiązania.
 5. Czesne nie jest zapłatą za poszczególne lekcje, ale stanowi w całości opłatęza naukę w Placówce Artystycznej. Oznacza to, że w każdym miesiącu jest ono płacone w jednakowej kwocie bez względu na ustawowe dni wolne od pracy.
 6. Placówka Artystyczna nie pobiera opłat w czasie ferii zimowych i letnich.
 7. W miesiącu, w którym przypadają ferie zimowe, czesne wynosi połowę comiesięcznej kwoty.
 8. Informacje o zaleganiu w płatnościach w wysokości jednego czesnego przekazywane są ustnie lub telefonicznie.
 9. Opłaty za usługi świadczone przez Placówkę Artystyczną, obejmują następujące bezzwrotne należności:
  1. opłatę czesnego, pobieraną comiesięcznie, aż do momentu rozwiązania umowy;
  2. opłatę wpisową, pobieraną jednorazowo w momencie podpisania umowy;
  3. opłatę stałą, pobieraną z początkiem każdego roku szkolnego.
 10. Opłata stała nie dotyczy osób, które rozpoczynają naukę w PlacówceArtystycznej i ponoszą koszty opłaty wpisowej.
 11. W ramach usług Placówka Artystyczna oferuje:
  1. opiekę dydaktyczno – wychowawczą,
  2. zajęcia edukacyjne;
  3. możliwość brania udziału w pokazach, warsztatach, popisach, występach, koncertach, przeglądach i konkursach.
 12. Informacje dotyczące wysokości wpisowego i czesnego podawane są w każdym roku szkolnym.
 13. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do wnoszenia opłat za naukę10 miesięcy w roku do 15-go każdego miesiąca.
 14. Za każdy dzień zwłoki w opłatach za naukę naliczane są odsetki ustawowe.
 15. W wyniku rozwiązania umowy nie przysługuje prawo zwrotu wpisowego,ani opłaty stałej.
 16. Umowę można rozwiązać w trakcie trwania roku szkolnego, jednakżenie później niż do 15-go każdego miesiąca. Wówczas to opłata czesnego przestaje być naliczana dopiero w chwili rozpoczęcia następnego okresu rozliczeniowego ( np. gdy umowa zostaje rozwiązana do 15-go kwietniu, to czesne przestaje być naliczane od maja).
 17. Umowa prawno-cywilna zawierana jest jednorazowo i obowiązuje,do momentu ukończenia całego procesu edukacyjnego ucznia lub do momentu jej rozwiązania.

§ 11

Prawa i obowiązki nauczycieli

 1. Nauczyciel ma prawo:
  1. korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej;
  2. korzystać w swej pracy ze wszelkich pomocy dydaktycznych posiadanych przez Placówkę Artystyczną;
  3. wprowadzać własne pomysły i autorskie programy dydaktyczne;
  4. swobodnie wybierać metody nauczania i dobierać materiał repertuarowy z zachowaniem kryterium stopnia trudności.
 2. Nauczyciel ma obowiązek:
  1. dbać o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego zgodnie z programem nauczania;
  2. dbać o pomoce naukowe, instrumenty muzyczne i wyposażenie Placówki Artystycznej;
  3. dostosowywać wymagania do indywidualnych potrzeb ucznia;
  4. informować o wszystkich dostrzeżonych brakach i usterkach;
  5. uczestniczyć w akcji rekrutacyjnej i komisjach egzaminacyjnych;
  6. wspierać ucznia w pracy nad opanowaniem materiału;
  7. obiektywnie oceniać postępy ucznia;
  8. starać się być dla ucznia nie tylko dydaktykiem, ale również doradcąi przewodnikiem wspierającym go w jego wszechstronnym rozwoju.

§ 12

Prawa i obowiązki ucznia

 1. Uczeń ma prawo:
  1. rozwijania zdolności i nabywania nowych umiejętności w warunkach przyjaznej atmosfery i wzajemnego szacunku;
  2. korzystania z wszelkich pomocy naukowych będących na wyposażeniu Placówki Artystycznej;
  3. uzyskania obiektywnej oceny jego postępów oraz pomocy i konsultacji z każdym pedagogiem uczącym w Placówce Artystycznej.
 2. Uczeń ma obowiązek:
  1. systematycznego uczestniczenia w zajęciach indywidualnych i zbiorowych;
  2. niekorzystania z telefonów komórkowych w czasie zajęć;
  3. szanowania materiałów i wyposażenia będących własnością Placówki Artystycznej;
  4. szanowania wyposażenia i przestrzegania regulaminu MOSiR-u, w którym funkcjonuje Placówka Artystyczna;
  5. przestrzegania norm współżycia społecznego i wzajemnego szacunku;
  6. informowania nauczycieli lub Dyrektora Placówki Artystycznej o wszelkich uwagach, spostrzeżeniach, nieprawidłowym zachowaniu uczniów lub osób przebywających na terenie Placówki Artystycznej tj. obiektu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

 

§ 13

Prawa i obowiązki rodziców

 1. Rodzic ma prawo do:
  1. uzyskiwania informacji na temat zachowania i postępów w nauce lub trudności swojego dziecka,
  2. wypisania dziecka z Placówki Artystycznej na własne żądanie,
  3. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swojego dziecka.
 2. Rodzic ma obowiązek:
  1. zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia;
  2. zapewnić dziecku warunki umożliwiające przygotowanie się do zajęć;
  3. motywować i dopilnować dziecko do systematycznego ćwiczenia gry na instrumencie;
  4. dopełnić czynności związanych z przyjęciem dziecka do Placówki Artystycznej, w tym podpisać wymagane dokumenty (przede wszystkim umowęo świadczenie usług edukacyjnych);
  5. przestrzegać Statutu i Regulaminu obowiązującego w Placówce Artystycznej;
  6. informować ze stosownym wyprzedzeniem o każdej planowanej nieobecności ucznia na zajęciach;
  7. regularnie opłacać czesne i wszelkie inne zobowiązania finansowe;
  8. ponosić odpowiedzialność za szkody spowodowane przez ich dzieci na terenie Placówki Artystycznej.

§14

Zasady rekrutacji

 1. Rekrutacja do Placówki Artystycznej odbywa od czerwca do września.
 2. Rekrutację przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Placówki Artystycznej.
 3. Terminy zgłoszeń kandydatów i przeprowadzania przesłuchań wstępnych ustala Dyrektor Placówki Artystycznej.
 4. Przyjęcie do Placówki Artystycznej odbywa się na podstawie wstępnego przesłuchania sprawdzającego predyspozycje kandydata do kształcenia muzycznego.
 5. Decyzję o przyjęciu do Placówki Artystycznej podejmuje Dyrektor na podstawie wyniku badania przydatności oraz możliwości organizacyjnych placówki.
 6. Uczeń może zostać przyjęty do działu dziecięcego lub młodzieżowego na 4-letni cykl kształcenia.
 7. Promocja do następnej klasy odbywa się na podstawie egzaminu kończącego dany rok szkolny, podczas którego uwzględniany jest zarówno poziom i umiejętności wykonawcze, frekwencja ucznia jak i praca podczas całego roku.
 8. Kandydaci zaawansowani mogą być przyjęci na wyższe lata nauki.
 9. Uczeń po ukończeniu danego roku otrzymuje zaświadczenie lub świadectwo ukończenia danego cyku nauki.
 10. Wybitnie zdolni uczniowie uchwałą Rady Pedagogicznej mogą być promowani do klas wyższych.
 11. Uczeń może zostać przyjęty do Placówki Artystycznej w ciągu trwania roku szkolnego za zgodą Dyrektora.

§ 15

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

 1. W Placówce obowiązuje wewnętrzny system oceniania, klasyfikowaniai promowania uczniów.
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności.
 3. Oceny ustala się według sześciostopniowej skali.
 4. Z przedmiotów teoretycznych i praktycznych uczeń otrzymuje w ciągu roku oceny cząstkowe.
 5. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych.
 6. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący dane zajęcia (z wyjątkiem zajęć z przedmiotu głównego).
 7. Ocena klasyfikacyjna roczna z przedmiotu głównego ustalana jest przez Komisję Egzaminacyjną w trybie egzaminu promocyjnego. Nie dotyczy to klas pierwszych, gdzie ocenę ustala nauczyciel przedmiotu głównego.
 8. Komisja ustala ocenę z egzaminu promocyjnego uwzględniając w szczególności jakość wykonania artystycznego oraz frekwencję i wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków.
 9. Terminy egzaminów promocyjnych wyznacza Dyrektor Placówki Artystycznej.
 10. W uzasadnionych przypadkach (choroba ucznia, wypadki losowe itp.) Rada Pedagogiczna może zwolnić ucznia z egzaminu promocyjnego. Klasyfikacyjną ocenę roczną ustala w takim przypadku nauczyciel prowadzący zajęcia z instrumentu głównego.
 11. W zakresie klasyfikacji nauczyciel ma obowiązek poinformowania ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach niedostatecznych.
 12. Promowanie polega na zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną wyników rocznej klasyfikacji i obejmuje podjęcie uchwał o promowaniu uczniów lub ukończeniu całego etapu edukacyjnego.
 13. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej lub świadectwo ukończenia całego etapu kształcenia.

§ 16

Zasady poprawiania niekorzystnych wyników w nauce

 1. Uczeń może przystąpić do egzamin poprawkowego, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał nie więcej niż jedną ocenę niedostateczną.
 2. Termin egzaminu poprawkowego i jego formę wyznacza DyrektorPlacówki Artystycznej, nie później niż w ostatnim tygodniu ferii letnich.

§ 17

Zasady skreślenia ucznia z Placówki Artystycznej

 1. Uczeń może być skreślony z listy uczniów w przypadku:
  1. oświadczenia rodzica o rezygnacji z nauki złożonego do Dyrektora Placówki;
  2. zalegania z opłatą czesnego przez okres dwóch miesięcy podczas, gdy uczeń korzysta z zajęć edukacyjnych;
  3. zalegania z opłatą czesnego przez okres jednego miesiąca i zaprzestania uczęszczania na zajęcia (nieprzestrzeganie obowiązków ucznia);
  4. zaprzestania uczęszczania na lekcje przez okres jednego miesiąca bez usprawiedliwienia;
  5. nieprzestrzegania podstawowych obowiązków ucznia, w tym Regulaminu i Statutu Placówki Artystycznej.

§ 18

Budżet Placówki Artystycznej

 1. Podstawowym źródłem finansowania Placówki Artystycznej jest:
  1. czesne pobierane od rodziców;
  2. jednorazowa opłata wpisowa ;
  3. coroczna opłatę stałą.
 2. Wysokość czesnego, opłaty wpisowej i opłaty stałej ustala organ prowadzący Placówkę Artystyczną.
 3. Przewiduje się starania o pozyskanie innych źródeł finansowania w tym darowizn.

§ 19

Postanowienia końcowe

 1. Prowadzenie Placówki Artystycznej ma charakter działalności oświatowej.
 2. Do przestrzegania Statutu Placówki Artystycznej zobowiązani są wszyscy jej członkowie.
 3. Regulamin o charakterze wewnętrznym obowiązujące w Placówce Artystycznej nie może być sprzeczny z postanowieniami niniejszego Statutu.
 4. Placówka Artystyczna używa pieczęci. Odcisk pieczęci umieszczany jest na świadectwach, dokumentach i zaświadczeniach, które zgodnie z odrębnymi przepisami, wymagają tego dla swej ważności.
 5. Postanowienia Statutu mogą być zmienione w zależności od zmian przepisów prawa mającego związek z jego treścią, jak też na skutek zmian organizacyjnych Placówki Artystycznej.
 6. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być wprowadzane po zatwierdzeniu przez osobę, organ prowadzący Placówkę Artystyczną.
 7. Statut Placówki Artystycznej jest ogólnodostępny.
 8. Ewentualna likwidacja Placówki Artystycznej wymaga wniosku o wykreśleniez ewidencji niepublicznych placówek artystycznych.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem należy odwołać się do przepisów Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.